Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu www.biżuterra.pl

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje – używane terminy i ich znaczenie
3. Zasady korzystania z Platformy
4. Uczestnictwo – warunki
5. Prawo do odstąpienia od umowy
6. Rejestracja
7. Transakcje – proces transakcji
8. Przebieg transakcji
9. Wysyłka
10. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym
11. Odstąpienie od umowy sprzedaży – zwroty
12. Postępowanie reklamacyjne, wymiana i zwroty
13. Ceny
14. Opłaty i prowizje
15. Dodatkowe obowiązki Użytkowników
16. Opis towaru
17. Realizacja zamówienia
18. Towary zakazane
19. Prywatność i poufność
20. Rola i odpowiedzialność Administratora
21. Prawa własności intelektualnej Administratora
22. Zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika
23. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy
24. Prawo właściwe i spory
25. Ważność
26. Inne usługi
27. Zmiany w regulaminie
28. Umowa agencyjna
29. Załączniki do regulaminu


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument, zwany REGULAMINEM, określa: 

a) warunki funkcjonowania Platformy internetowej “biżuterra.pl”;

b) warunki korzystania z Platformy;

c) prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników;

d) zakres odpowiedzialności Administratora i Użytkowników.

1.2. Aby Użytkownik mógł korzystać z Platformy i podejmować na niej czynności, musi zapoznać się z treścią Regulaminu, wyrazić zgodę oraz zaakceptować wszystkie postanowienia Regulaminu;
1.3. Użytkownik akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania postanowień jego treści. 


2. Definicje – używane terminy i ich znaczenie

2.1. Biżuterra.pl – Platforma handlowa umożliwiająca zamieszczanie i przeglądanie ofert sprzedaży biżuterii, a także dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży – prowadzona w systemie informatycznym, ogólnodostępna dla wszystkich Kupujących i Sprzedających;

2.2. PLATFORMA – sklep internetowy, który pośredniczy w sprzedaży Towarów (biżuterii), dostępny i funkcjonujący pod adresem internetowym www.biżuterra.pl, prowadzony przez Administratora;

2.3. ADMINISTRATOR – firma: Wystawy Minerałów Tomasz Praszkier, ul. Sułkowskiego 4/8, 01-602 Warszawa, Polska, NIP: 525-214-34-63, Regon: 142729900 oraz zaakceptowani przez firmę przedstawiciele obsługujący Platformę;

2.4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka osobowa, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która uzyskała dostęp do usług świadczonych na Platformie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie; Użytkownikiem jest zarówno Sprzedający, jak i Kupujący, którzy zostali poniżej zdefiniowani;

2.5. TOWAR – rzecz (w Regulaminie określana również jako produkt) lub prawo będące przedmiotem sprzedaży na Platformie;

2.6. KUPUJĄCY – Użytkownik rozpoczynający proces zakupu lub dokonujący zakupu, czyli podejmujący działania zmierzające do przyjęcia oferty lub przyjmujący ofertę Sprzedającego w zakresie sprzedaży Towaru za pośrednictwem Platformy. Kupującym może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z usług Platformy sprzedażowej osobiście lub za pośrednictwem swoich prawnych przedstawicieli;

2.6.1. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2.7. SPRZEDAJĄCY – Użytkownik oferujący sprzedaż Towaru w formie sprzedaży “kup teraz” lub aukcji, otrzymujący od Administratora prawo do utworzenia oferty sprzedaży poprzez: uzupełnienie profilu Sprzedającego, zamieszczenie zdjęć, tytułów, opisów, cen Towaru i innych danych składających się na wygląd strony prezentującej Towar;

2.8. LICYTANT – Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji Elektronicznej poprzez wskazanie kwoty, za którą gotów jest nabyć Towar;

2.9. REJESTRACJA – procedura zakładania konta przez Użytkownika Platformy;

2.9.1. KONTO – prowadzony dla Użytkownika przez Platformę pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy;

2.9.2. PROFIL SPRZEDAJĄCEGO – strona Sprzedającego, funkcjonująca na Platformie, zawierająca dobrowolnie udostępnione przez niego dane, w tym oferty kupna-sprzedaży lub Aukcji wprowadzone przez Sprzedającego na Platformę; obraz graficzny przedstawiający Sprzedającego lub inny obraz graficzny, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy oraz Osoby przeglądające Platformę;

2.9.3. OFERTA – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego (cena, opis Towaru itp.) wykorzystująca funkcjonalności dostępne w ramach Platformy;

2.9.4. SPRZEDAŻ – procedura wykorzystująca funkcjonalności Platformy, zmierzająca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, której wynikiem jest wyłonienie nabywcy Towaru;

2.9.5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towaru na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia ceny Towaru; 

2.9.6. CENA – wartość produktu w formie elektronicznej uwidoczniona na stronach poszczególnych Towarów;

2.9.7. AUKCJA – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu wykorzystująca procedurę Licytacji, będąca najczęściej formą przetargu prowadzonego za pośrednictwem Platformy, w którym może wziąć udział wielu Kupujących;

2.9.8. Opcja „Kup Teraz” – możliwość dokonania natychmiastowego zakupu Przedmiotu za cenę sprzedaży określoną przez Sprzedającego (a w przypadku oferty w opcji Aukcji – możliwość dokonania takiego zakupu bez względu na wynik Aukcji);

2.9.9. LICYTACJA – proces, w wyniku którego nabywcą Towaru zostaje Kupujący deklarujący najwyższą kwotę, za którą gotów jest nabyć Towar;

2.9.10. ZAMÓWIENIE – złożone przez Kupującego oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.


3. Zasady korzystania z Platformy

3.1. Zawarcie umowy z Administratorem w trybie procesu rejestracji oznacza, że Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw, które wynikają z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

3.2. Dane i treści, jakie zostały dostarczone przez Użytkowników na adres Platformy, do Administratora lub do innych pracowników Platformy mogą być wykorzystane przez Administratora zgodnie z zasadami, które określa Regulamin. Dane te nie podlegają zwrotowi.
Umieszczenie danych lub treści na Platformie oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Administrator mógł wykorzystywać je zgodnie z Regulaminem i miał do nich pełny wgląd. Jeżeli Użytkownik umieści na Platformie dane lub treści, które mają charakter utworu (utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t. jedn. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oznacza to, że dobrowolnie udziela on Administratorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania (kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu i wykorzystania w inny sposób). Niniejszym, Administrator uzyskuje prawo do:

a) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach; łączenia ich z innymi materiałami; modyfikowania ich; zestawiania z innymi materiałami innych Użytkowników,

b) publikowania materiałów wystawiając, wyświetlając, odtwarzając i nadając za pośrednictwem Platformy,

c) elektronicznej dystrybucji materiałów, udostępniania ich i umieszczania na wszystkich podstronach Platformy; prezentowania materiałów innym Użytkownikom w wybranym miejscu i czasie,

d) zwielokrotniania i utrwalania materiałów poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy materiałów – w tym techniką cyfrową, techniką drukarską, techniką reprograficzną oraz techniką zapisu magnetycznego; wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy,

e) wykorzystywania materiałów do promocji i reklamy Platformy, z uwzględnieniem ich modyfikacji w sposób, jaki Administrator uzna za stosowne,

f) umieszczania materiałów w bazach danych Platformy.

3.3. Licencja pozostaje w mocy po zawieszeniu konta Użytkownika, po usunięciu konta Użytkownika z Platformy, lub rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Platformy.

3.4. Ponadto, w przypadku wykorzystania przez Administratora opisanych wyżej utworów zgodnie z udzieloną licencją dotyczącą korzystania z tychże utworów, Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora. Wykorzystywanie utworów to na przykład ich kopiowanie w celach związanych z działalnością Platformy, usunięcia ich z Platformy i tym podobne.

3.5. Użytkownik upoważnia Administratora Platformy do nieograniczonego czasowo i terytorialnie, nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania (w szczególności kopiowania, publikowania, modyfikacji, dystrybucji, przekładu oraz wykorzystywania w każdy inny sposób) dobrowolnie dostarczonych przez Użytkownika materiałów, które nie mają charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

3.6. Administrator ma stałe prawo do edycji, wglądu i usuwania korespondencji prowadzonej między Użytkownikami za pośrednictwem Platformy.


4. Uczestnictwo – warunki 

4.1. Uczestnikami Platformy są Użytkownicy, czyli osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

4.2. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4.3. Przedmiotem obrotu mogą być Towary, które do obrotu dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu.

4.4. Kupowanie Towaru ma charakter otwarty. Wystawione Towary są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń. Ceny podawane przy Towarze, którego dotyczą, są informacjami jawnymi i podawanymi do wiadomości publicznej za pośrednictwem Platformy.

4.5. Wypełnienie i potwierdzenie prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym przez Osobę skutkuje założeniem Konta. Osoba otrzymuje status Użytkownika. Założenie Konta i bycie jego Użytkownikiem jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Osobą, a Administratorem Platformy. Przedmiotem tejże umowy są usługi świadczone przez Administratora w ramach Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie. 

4.6. Zawarcie umowy z Administratorem przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz różnych informacji systemowych wysyłanych środkami komunikacji.

4.7. Działania Użytkownika, jakie Administrator uzna za utrudniające lub destabilizujące pracę Platformy, stanowią podstawę do niezwłocznego zawieszenia lub usunięcia Konta danego Użytkownika. Administrator może również podjąć działania prawne, które mają na celu naprawienie szkody poniesionej przez Administratora. 

4.8. Działania Użytkownika mające charakter destabilizujący mogą być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

4.9. Użytkownikowi decydującemu się na sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem Platformy zabrania się umieszczania w swoich ofertach następujących informacji:

– adresu strony internetowej oraz linków do niej;

– adresu konta internetowego prowadzonego na platformach typu Facebook, Instagram itp.

– zdjęć adresu strony internetowej/konta internetowego;

– adresu mailowego, domowego, firmowego oraz numeru telefonu.5. Prawo do odstąpienia od umowy

5.1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia. 

5.2. W celu należytego zachowania terminu na odstąpienie od umowy zawartej z Administratorem, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu w terminie wskazanym w pkt 5.1. Regulaminu w postaci wypełnionego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; oświadczenie o odstąpieniu należy przekazać w formie elektronicznej wysyłając je na adres mailowy: info@bizuterra.pl,

5.3. Prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia nie przysługuje Użytkownikowi, który wykonał jakąkolwiek czynność w ramach Platformy – w szczególności jeżeli dokonał zakupu bądź wystawił Towar na sprzedaż.

5.4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.


6. Rejestracja

6.1. Rejestracja Użytkownika oraz utworzenie Konta Użytkownika odbywa się w oparciu o procedurę wypełnienia formularza rejestracyjnego. 

6.2. Z chwilą rejestracji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

6.3. Rejestracja Użytkownika dokonuje się po podaniu:

a) imienia i nazwiska,

b) daty urodzenia,

c) kodu pocztowego,

d) nazwy Konta, czyli loginu,

e) ważnego adresu email,

f) hasła do Konta,

g) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (jeśli wystąpi taka konieczność),

h) oraz po zaznaczeniu obowiązkowych pól akceptacji Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz akceptacji Regulaminu newslettera.

6.4. W przypadku rejestracji Użytkownika jako Sprzedawcy występującego jako osoba fizyczna korzystająca z Platformy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Użytkownik taki – po dokonaniu rejestracji – zobowiązany jest do uzupełnienia na swoim Koncie następujących danych: nazwa (firmy, spółki), imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Administratorem, adres siedziby (firmy, spółki), numer telefonu kontaktowego i numer NIP. 

6.5 Obowiązkiem Użytkownika jest aktualizowanie danych zapisanych na jego Koncie niezwłocznie po każdej zmianie tychże danych. Nie jest dozwolone usuwanie przez Użytkownika danych, o których traktują punkty 6.3. oraz 6.4., w trakcie korzystania z Platformy. 

6.6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług oferowanych przez Platformę od potwierdzenia danych Osoby, która rejestruje się na Platformie. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług od przedstawienia przez Użytkownika stosownego dokumentu tożsamości, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS itp.

6.7. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, a także na przetwarzanie ich w przyszłości przez prawnych następców Administratora, na warunkach określonych w załączniku nr 2 o Polityce prywatności.

6.8. Wszelkie dane osobowe, jakie Użytkownik umieszcza na Platformie, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

6.9. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników.

6.9.1. Zabronione jest odstępowanie swojego Konta innym Osobom lub innym Użytkownikom.

6.9.2. Nie dopuszcza się możliwości, aby Użytkownik posiadał dodatkowe Konta, jeśli byłyby wykorzystywane w jakikolwiek sposób do łamania postanowień Regulaminu Platformy.


7. Transakcje – procesy transakcji 

7.1. Na Platformie www.biżuterra.pl Sprzedający może złożyć ofertę w dwóch możliwych trybach zawarcia umowy sprzedaży Towaru tj.: KUP TERAZ i AUKCJI;

7.2. W ramach opcji KUP TERAZ Sprzedający składa ofertę wskazując na cenę minimalną, za którą wyraża zgodę na sprzedaż oferowanego Towaru. Każdorazowa oferta w ramach opcji KUP TERAZ obejmuje jedną sztukę Towaru;

7.3. W ramach Aukcji Sprzedający składa ofertę poprzez przeprowadzenie procedury prowadzącej do wyboru nabywcy Towaru będącego przedmiotem Aukcji według wysokości ceny sprzedaży, nie niższej niż cena wywoławcza, jeśli została wskazana;

7.4. Aukcja z ceną minimalną jest oznaczona w systemie poprzez uwidocznienie informacji „cena minimalna nie została osiągnięta”, wyświetlanej do czasu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników aukcji oferty równej lub wyższej niż cena minimalna. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników aukcji. Oferty niższe od ceny minimalnej złożone w trakcie Aukcji nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Z zastrzeżeniem opisanych w tym punkcie odmienności Aukcji z ceną minimalną, stosuje się do niej zasady przeprowadzania aukcji opisane w Regulaminie;

7.5. Aukcja przeprowadzana jest zgodnie z Regulaminem oraz przepisami Kodeksu Cywilnego;

7.6. Celem Aukcji jest zawarcie umowy sprzedaży będącego przedmiotem aukcji Towaru z Uczestnikiem Aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę za oferowany przez Sprzedającego Towar;

7.7. Towar będący przedmiotem Aukcji można oglądać w godzinach wskazanych w Aukcji;

7.8. Administrator nie udziela gwarancji na jakikolwiek Towar sprzedawany za pośrednictwem Platformy oraz wyłącza własną rękojmię za ich wady fizyczne i prawne; 

7.9. Wszelkie publikowane dokumenty i opisy dotyczące sprzedawanego Towaru mają wyłącznie charakter poglądowy. Publikowane wyceny, opisy, ekspertyzy, zdjęcia i inne nie stanowią technicznego opisu rzeczy, kompletności, stanu wyposażenia, uszkodzeń lub zużycia Towaru;

7.9.1. Każdy Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z opisem i zdjęciami Towaru, który jest przedmiotem transakcji typu Kup teraz lub Aukcji i weryfikacji stopnia kompletności, stanu technicznego, wyposażenia.


8. Przebieg transakcji – aukcja

8.1. Sprzedający wystawia Towar na Aukcji z ceną wywoławczą, nazwą, opisem Towaru, ilością oraz terminem zakończenia Aukcji;

8.2. Cena wywoławcza Towaru ustalona jest przez Sprzedającego i jest kwotą brutto wyrażoną w złotych polskich;

8.3. Każdy zalogowany Użytkownik uprawniony jest do składania oferty w danej Aukcji w kwocie brutto wyrażonej w złotych polskich;

8.4. Po upływie czasu trwania Aukcji, niemożliwe jest składania ofert zakupu Towaru;

8.5. Wszystkie oferowane przez Użytkowników ceny są jawne oraz zostają uwidocznione w Serwisie Aukcyjnym www.bizuterra.pl w trakcie trwania Aukcji;

8.6. Kupujący w trakcie Aukcji oferuje maksymalną cenę, za jaką gotów jest nabyć Towar;

8.7. Pierwsza oferta na danej Aukcji składana jest na kwotę równą cenie wywoławczej;

8.8. W przypadku złożenia przez więcej niż jednego Uczestnika oferty na taką samą wartość, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej;

8.9. Każda oferta zgłoszona przez Uczestnika jest dla niego wiążąca i nie może być przez niego odwołana.

8.9.1. W przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej, w przypadku nieosiągnięcia przez Kupującego ceny Minimalnej, oferta nie jest wiążąca, a serwis www.bizuterra.pl poinformuje Użytkowników o istnieniu ceny minimalnej, bez wskazywania jej wysokości; 

8.9.2. Platforma posiada prawo wykluczenia oferty złożonej w trakcie trwania Aukcji przez Użytkownika oraz zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności oferty lub Uczestnika;

8.9.2.1. Oferty złożone w trakcie trwania Aukcji przez Użytkowników są wiążące, chyba że Sprzedający dokona odrzucenia Oferty w szczególnych przypadkach, tj. Na prośbę Licytanta, gdy Sprzedający bądź Administrator powezmą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta lub jeżeli w trakcie trwania Aukcji nastąpi kradzież lub zniszczenie Towaru;

8.9.2.2. W sytuacji zawieszenia lub usunięcia konta w trakcie trwania Aukcji, propozycja zawarcia umowy ze sprzedającym przestaje być wiążąca. Administrator opublikuje informację o zawieszeniu Konta na stronie Aukcji. 

8.9.3. Ustalenie ceny Nabycia Towaru i wyłonienie Nabywcy w trakcie Aukcji następuje poprzez udzielenie Przybicia Użytkownikowi, który zaoferował najwyższą cenę przez serwis www. Biżuterra.pl w drodze email lub telefonicznie;

8.9.4. Platformie lub Sprzedającemu przysługuje prawo do wycofania Towaru z Aukcji, zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru oferty lub odwołania Aukcji. W takim przypadku Uczestnikom Aukcji nie przysługują żadne roszczenia wobec Platformy z tytułu odwołania Aukcji i nie mogą być podnoszone w przyszłości; 

8.9.5. W przypadku niewywiązania się Kupującego, któremu udzielono Przybicia z wykonania transakcji, Platforma ma prawo do dochodzenia wykonania zobowiązania Uczestnika, który nie wywiązał się z obowiązku wykonania transakcji. 

8.9.6. W przypadku ustanowienia Opcji „Kup Teraz”, Kupujący ma prawo nabyć Towar w drodze Aukcji za cenę wskazaną przez Sprzedającego. Uczestnik może skorzystać z Opcji „Kup Teraz” najpóźniej do chwili złożenia pierwszej oferty przez innego Uczestnika. W przypadku ustanowienia Ceny minimalnej Uczestnik może skorzystać z Opcji „Kup Teraz” najpóźniej do chwili złożenia oferty o wartości równej lub wyższej od Ceny minimalnej.

8.9.7. Zakończenie Oferty następuje: w przypadku Aukcji – z upływem czasu określonego przez Sprzedającego w warunkach Aukcji (zwycięzcę Aukcji ustala się według stanu na chwilę zakończenia Aukcji), w przypadku opcji Kup Teraz – w przypadku sprzedaży wszystkich sztuk Towaru.

8.9.8. Sprzedający może obciążyć Kupującego jedynie wskazaną w ofercie ceną za Towar oraz wskazanymi w ofercie kosztami dostawy w rzeczywiście poniesionej przez Sprzedającego wysokości. 

8.9.9. W przypadku wcześniejszego zakończenia Aukcji opłaty za aukcję (np. opłata za wystawienie i inne opłaty dodatkowe) są nadal pobierane. 


9. Wysyłka

9.1. Sprzedający wysyła Towar Kupującemu w terminie indywidualnie ustalonym dla każdego Towaru. W przypadku sprzedaży kilku przedmiotów o różnym terminie realizacji wysyłki, Sprzedający może wysłać Towar Kupującemu zgodnie z najdłuższym terminem spośród kupowanych przedmiotów.

9.2. Sprzedawca ma prawo i obowiązek poinformować Kupującego o dłuższym czasie realizacji wysyłki. Sprzedawca jest zobowiązany do wskazania nowego terminu realizacji wysyłki.

9.3. Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji wysyłki nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy (chyba że umowa stanowi inaczej).

9.4. W przypadku sprzedaży jednego produktu, Sprzedający realizuje wysyłkę Towaru za pośrednictwem firm/firmy przewozowej, którą wskazał w swojej ofercie i która została przedstawiona Kupującemu podczas ścieżki składania zamówienia – Kupujący dokonuje wyboru preferowanej firmy. Koszt wysyłki jest wskazany przez Sprzedającego.

9.5. W przypadku sprzedaży kilku produktów, Sprzedający realizuje wysyłkę Towarów w sposób łączony za pośrednictwem firm/firmy przewozowej, którą wskazał w swojej najdroższej ofercie i która została przedstawiona Kupującemu podczas ścieżki składania zamówienia – Kupujący dokonuje wyboru preferowanej firmy. Koszt wysyłki jest wskazany przez Sprzedającego i zostanie naliczony tylko raz (łącznie dla kilku przedmiotów tego samego Sprzedającego).

9.6. Sprzedający może nie naliczać kosztów wysyłki przypisując kwotę = 0zł do wybranych firm przewozowych. W takim przypadku, wysyłkę uznaje się za darmową.

9.7. W przypadku, gdy sprzedaż obejmuje kilka produktów od tego samego Sprzedawcy (wysyłka łączona), a wśród nich znajduje się chociaż jeden produkt z kosztem wysyłki = 0zł, wtedy wysyłkę uważa się za darmową.

9.8. Kupujący, odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia jej. Kupujący, który stwierdzi uszkodzenie przesyłki, powinien sporządzić protokół szkody w obecności doręczyciela i niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego. Protokół jest pomocny w procedurze reklamacji.

9.9. W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody, nie wygasa prawo Kupującego – Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki stanowi utrudnienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń wobec Sprzedającego. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki stanowi utrudnienie w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

9.10. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących, niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą one rozpatrywane.

9.11. Miejsce odbioru Towaru (wskazany przez Kupującego adres dostawy) jest miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

9.12. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia w przypadku niedostatecznego lub błędnego wypełnienia formularza Zamówienia przez Kupującego.

9.13. Brak możliwości potwierdzenia Zamówienia w terminie siedmiu dni od daty złożenia Zamówienia, z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym, skutkuje anulowaniem zamówienia a umowa kupna-sprzedaży przestaje być wiążąca.


10. Zawarcie umowy sprzedaży między kupującym a sprzedającym

10.1. Platforma nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.

10.2. Platforma nie gwarantuje, że strony zawierające Umowę, a więc Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawierania i wykonywania Umów.

10.3. Użytkownik, jako Kupujący, składa zamówienie na dany Towar poprzez Platformę. Proces dokonuje się w kilku krokach procedury składania zamówienia.

10.4. W przypadku niesprawnego działania Platformy i braku możliwości dokonania zamówienia poprzez Platformę, złożenie zamówienia może zostać przyjęte przez Administratora za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10.5. Użytkownik zobowiązany jest do tego, aby nie składać zamówień w sposób omyłkowy, lekkomyślny lub też bez zapoznania się z konsekwencjami składania oferty kupna, które są określone w niniejszym Regulaminie, oraz które są określone przepisami polskiego prawa.

10.6. Złożenie zamówienia przez Użytkownika, który staje się Kupującym jest prawnie wiążące oraz nie może być przez niego wycofane.

10.7. Zawarcie umowy następuje w momencie powiadomienia Kupującego o finalizacji procedury zakupu. Kupujący otrzymuje powiadomienie automatyczną wiadomością e-mail.

Inne informacje o sposobie finalizacji zakupu Kupujący może odczytać na swoim Koncie, po zalogowaniu – informacje będą dostępne w zakładce „Moje konto” → „Kupuję”.

10.8. W celu finalizacji umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych (imię, nazwisko, adres dostawy Towaru, adres e-mail, ew. numer telefoniczny).

10.9. Kupujący ma obowiązek uregulowania należności za zakupiony Towar.

10.10. Wpłaty za Towar dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności Tpay, który wykorzystywany jest na platformie Bizuterra.pl. Po potrąceniu swojego wynagrodzenia Agent przekazuje uzyskane środki Sprzedającemu.

10.11. Administrator działa jako agent Sprzedającego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy agencyjnej, nie jest pośrednikiem pomiędzy Kupującym jako płatnikiem, a Sprzedającym jako odbiorcą środków. 

10.12. Administrator nie świadczy usług płatniczych i jego działalność nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1907).

10.13. W sytuacji, kiedy Kupujący poda nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane, Sprzedający (po wcześniejszej akceptacji Administratora) może odstąpić od umowy sprzedaży.

10.14. Strona danego produktu, czyli prezentacja Towaru Sprzedającego, staje się nieaktywna w przypadku gdy Towar został sprzedany za pośrednictwem Platformy, Sprzedający usunął Towar przed złożeniem oferty kupna przez Kupującego, Towar został usunięty przez Administratora z poniższych powodów:

a) Sprzedający prezentujący Towar złamał postanowienia Regulaminu,

b) Towar nie jest spójny z profilem Platformy.

c) powyżej opisane przypadki powodują brak możliwości złożenia oferty kupna.


11. Odstąpienie od umowy sprzedaży – zwroty

11.1. Konsument, który zawarł umowę kupna-sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem kosztów przesyłki Towaru. 

11.2. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kosztu przedmiotu wraz z kosztami pierwotnej przesyłki w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy wyszczególnionego w ofercie.

11.3. W celu należytego zachowania terminu na odstąpienie od umowy zawartej ze Sprzedającym, należy przesłać Sprzedającemu jednoznaczną informację (drogą elektroniczną) o odstąpieniu w terminie wskazanym w pkt 11.1. Regulaminu korzystając z funkcji dokonywania zwrotu dostępnej w panelu klienta „Moje zakupy” na liście kupionych produktów – przycisk „zwróć”. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Kupujący otrzyma adres Sprzedającego, na który należy dokonać wysyłki zwracanego produktu.

11.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

11.5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.6. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu poprzez odesłanie Towaru przed upływem tego terminu lub przekazanie go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że Towar odbierze osobiście.

11.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.8. Każdy Sprzedający ma obowiązek uznać odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zgłoszone w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego i przyjąć zwrot Towaru. Obowiązek ten dotyczy uznania odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgłoszonych zarówno przez Kupujących-Konsumentów, jak i Kupujących niebędących Konsumentami.


12. Postępowanie reklamacyjne, wymiana i zwroty

12.1. Reklamacje – Konsument

12.1.1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail (info@bizuterra.pl) zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nazwę Towaru, datę zakupu i dokładny opis wady. Administrator udzieli Kupującemu odpowiedzi zawierającej adres Sprzedającego, na który ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Towaru – zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane. Kupujący musi przesłać reklamowany Towar zabezpieczając go przed uszkodzeniem oraz dołączyć do niego formularz reklamacyjny (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z dokładnym opisem wady.

12.1.1.2. Gwarancja nie jest obowiązkowa – Sprzedający udziela jej dobrowolnie, a jej warunki są ściśle określane przez gwaranta. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Kupującego z tytułu rękojmi. 

12.1.2. Kupujący zgłaszając reklamację powinien dołączyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie płatności kartą, potwierdzenie transakcji bankowej, korespondencję email) lub jego kopię oraz podać przyczynę reklamacji;

12.1.3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu, Kupujący może żądać usunięcia wady lub wymiany Towaru na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim;

12.1.4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub obniżeniu Ceny Towaru z powodu wady Towaru w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się z upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Towaru rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady;

12.1.5. Sprzedający zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, Kupujący uzyska informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Towar zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy. Brak ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji w terminie 14 dni stanowi uznanie reklamacji. 

12.1.6. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedawcy na jego koszt w opakowaniu uniemożliwiającym uszkodzenie Towaru;

12.1.7. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego Towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

12.1.8. W przypadku wady Towary, Kupujący może żądać: 

a. usunięcia wady lub 

b. wymiany Produktu na wolny od wad lub 

c. obniżenia ceny (podając proponowaną kwotę wnioskowanej obniżki) lub 

d. zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy). 

12.1.9. W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

12.1.10. W sytuacji gdy Konsument żąda obniżenia Ceny Produktu albo odstąpi od Umowy Sprzedaży, Sprzedający może wymienić Towar na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy zamówiony Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 

12.1.11. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. 

12.1.12. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający;

12.1.13. W przypadku naprawy lub wymiany Towaru na nowy, Towar zostanie wydany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przez niego odbioru Towaru. 

12.1.14. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Kupujący otrzyma zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka była dokonana za pośrednictwem Platformy – w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.: 

a) przy płatności szybkim przelewem internetowym – zwrot środków następuje na konto, z którego dokonana została płatność, 

b) przy płatności BLIK – zwrot środków następuje na konto, z którego dokonana została płatność.

12.1.14.1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej reklamacji lub pozostającego w związku z nią, Kupujący może skierować wniosek o wszczęcie postępowania do Inspekcji Handlowej bądź wytoczyć powództwo przed właściwy Sąd Powszechny.

12.1.15. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową jedynie w sytuacji, gdy w chwili zawarcia umowy Kupujący o tej niezgodności nie wiedział;

12.1.16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Towar nie spełnia wyłącznie subiektywnych, indywidualnych oczekiwań i odczuć Kupującego. 

12.1.17. Zwrot Towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany Towar powinien być kompletny. 

12.1.18. Przy zwrocie Towaru w wyniku odstąpienia Kupującego od Umowy, Sprzedający uprawniony jest do zbadania stanu Towaru. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12.2. Reklamacje – Osoba niebędąca Konsumentem.

12.2.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktu względem Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona wyłącznie do kwoty, jaką Kupujący niebędący Konsumentem zapłacił za objęty reklamacją Towar oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. 

12.2.2. Ciężar udowodnienia, że sprzedany Towar ma wadę obciąża Kupującego niebędącego Konsumentem. Sprzedawca rozpozna reklamację Klienta niebędącego Konsumentem w terminie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji. 

12.2.3. Jeżeli Sprzedawca uzna, że reklamacja Kupującego niebędącego Konsumentem zawiera braki uniemożliwiające w jego ocenie jej rozpoznanie, Sprzedawca może skierować do takiego Klienta niebędącego Konsumentem prośbę i uzupełnienie reklamacji o niezbędne informacje. W tym przypadku termin na rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Kupującego niebędącego Konsumentem informacji. 

12.2.4. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem za uzasadnioną wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Kupującego niebędącego Konsumentem będzie należał do Sprzedającego.

12.2.5. Kupujący niebędący Konsumentem, na wezwanie Sprzedawcy jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Towar do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt. 

12.2.6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego niebędącego Konsumentem, za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za realizację Zamówienia ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy opłaconych przez Kupującego niebędącego Konsumentem – jeżeli jego roszczenie dotyczy dostawy. 

12.2.7. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów oraz Kupujących nie będących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 


13. Ceny

Ceny Towarów są podawane w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny podawane przy Towarach nie obejmują kosztów wysyłki.


14. Opłaty i prowizje

14.1 Usługi świadczone i realizowane przez Platformę są odpłatne.

14.2 Opłatami, prowizjami i innymi ewentualnymi należnościami wobec Platformy obciążony jest Sprzedający.

14.3 Opłaty naliczane są na bieżąco.

14.4 Należności są przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe (okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy). 

14.5 Załącznik nr 4 do Regulaminu zawiera szczegółowe informacje dotyczące:

– wysokości opłat i prowizji,

– zasad pobierania opłat i prowizji.

14.6 Użytkownik uiszcza należności za usługi realizowane w ramach Platformy poprzez wpłaty na rachunek bankowy, jaki wskazany jest w ustawieniach Konta.

14.7 Działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie naliczonych płatności jest niedozwolone.

14.8. Brak uiszczania opłat za usługi realizowane w ramach Platformy skutkuje zawieszeniem i/lub usunięciem Konta Użytkownika oraz odpowiednimi konsekwencjami prawnymi.


15. Dodatkowe obowiązki Użytkowników

15.1. Wszyscy Użytkownicy Platformy zobowiązani są do:

– przestrzegania zasad i postanowień Regulaminu,

– podejmowania działań zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami,

– przestrzegania zasad ochrony praw Konsumenta,

– niepodejmowania działań mających negatywny lub szkodliwy wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo usług Platformy,

– niepodejmowania działań mających negatywny lub szkodliwy wpływ na innych Użytkowników Platformy,

– informowania Administratora o wszelkich podejrzanych, negatywnych lub szkodliwych działaniach, jakie sami zauważą w procesie użytkowania Platformy.

15.2. Obowiązki Kupującego

15.2.1. Od tego momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest, zgodnie z przepisami prawa, do natychmiastowej zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny za zamówiony towar;

15.2.2. Do obowiązków Kupującego należy uprzednie zapoznanie się z opisem Towaru, warunkami gwarancji (jeśli jest udzielana), warunkami zwrotów oraz możliwości odstąpienia od umowy, a także z prawem do reklamacji i zwrotu. 

15.3. Obowiązki Sprzedającego

15.3.1. Sprzedający zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu Towaru bez wad, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne (rękojmia). 

15.3.2. Kupujący posiada prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Towaru z umową sprzedaży poprzez zawiadomienie Sprzedającego o niezgodności Towaru z umową sprzedaży, zgłoszenie żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży, złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Prawo to musi być szanowane przez Sprzedającego.


16. Opis Towaru

16.1. Sprzedający tworzy opis Transakcji wypełniając formularz produktu. 

16.2. W formularzu należy w szczególności zamieścić treści w języku polskim, tj.:

a) tytuł Oferty;

b) dokładny opis Towaru wraz z co najmniej jednym zdjęciem (lub filmem) przedstawiającym Towar;

c) informacje dotyczące Producenta Towaru;

d) cenę Towaru (w tym ewentualnie cenę wywoławczą lub cenę minimalną (brutto) dla Aukcji);

f) warunki dotyczące wysyłki Towaru, płatności, terminu realizacji wysyłki;

g) warunki gwarancji (jeśli jest udzielana);

j) dane kontaktowe sprzedającego.

16.2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Towaru treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje, regulamin Platformy lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

16.3. Zakazane są treści promocyjne i ogłoszeniowe dotyczące działalności prowadzonej poza Platformą. Dozwolone jest logo marki/producenta oraz informacje wskazujące na oficjalny charakter prowadzonej na Koncie sprzedaży. Zabronione jest tworzenie ofert sprzedaży Towaru umożliwiających zakup Towaru poza Platformą. Oferta nie może zawierać reklam ani treści ogłoszeniowych i promocyjnych.

16.3.1. Wszystkie Towary oferowane za pośrednictwem Platformy winne być wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na Rynek Polski. Towar powinien posiadać cechy probiercze obowiązujące na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar i Unii Europejskiej. Wyroby złote o masie sztuki poniżej 1g nie podlegają obowiązkowi cechowania zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy Prawo probiercze. 


17. Realizacja zamówienia

17.1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

17.2. Kupujący dokonuje opłaty za zamówienie poprzez procedurę płatności on-line.

17.3. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu go do wysyłki na adres wskazany przez Kupującego.

17.4. Czas realizacji wysyłki każdorazowo wskazany jest w opisie Towaru.

17.5. Jeśli zamówienie od jednego Sprzedającego obejmuje więcej niż jeden Towar, czasem realizacji wysyłki jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

17.6. Czas realizacji wysyłki liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.

17.7. Po zrealizowaniu zamówienia, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji wysyłki.

17.8. Sposób wysyłki zamówienia do Kupującego realizowany jest w sposób wybrany przez Kupującego na etapie składania zamówienia.

17.9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania.


18. Towary zakazane

18.1. Sprzedający nie może oferować sprzedaży Towarów, którymi obrót narusza: prawo, uprawnienia osób trzecich, dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora. 

18.2. Towar naruszający prawo, uprawnienia osób trzecich, uznany za naruszający dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora nie może być dodawany jako bezpłatny (gratis).

18.3. W przypadku niestosowania się do ww. punktów, Administrator ma prawo bezpowrotnie usunąć Towar oferowany przez Sprzedającego.


19. Prywatność i poufność

19.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu jest Usługodawca – firma: Wystawy Minerałów Tomasz Praszkier, ul Sułkowskiego 4/8, 01-602 Warszawa, NIP: 525-214-34-63, Regon: 142729900 oraz zaakceptowani przez firmę przedstawiciele obsługujący Platformę.

19.2. Kontakt z Usługodawcą w sprawach dotyczących danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail na adres: info@bizuterra.pl lub na adres jego siedziby.

19.3. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe, a także informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie w sposób określony szczegółowo w Polityce Prywatności. Dokument ten określa także zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wskazuje uprawnienia osób, których dane dotyczą, a także zasady, na jakich dane osobowe są udostępniane Sprzedawcom w zakresie, w jakim Usługodawca nie jest Sprzedawcą.


20. Rola i odpowiedzialność Administratora

20.1. Administrator NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI:

a) za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich,

b) za działania Użytkowników niezgodne z celem działania Platformy,

c) za wykorzystanie przez Użytkowników danych niezgodnie z celem działania Platformy,

d) za bezpieczeństwo, jakość lub legalność Towarów oferowanych przez Użytkowników,

e) za prawdziwość i rzetelność opisu Towarów oferowanych przez Użytkowników,

f) za zdolności Sprzedających do sprzedaży oferowanych przez nich Towarów,

g) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań,

h) za oferowane przez Sprzedających Towary,

i) za roszczenia związane ze sprzedawanymi Towarami,

j) za plagiaty oraz niezgodność Towarów z ich opisem,

k) za wysokość ofert cenowych,

l) za zakłócenia funkcjonowania Platformy z powodu sił wyższych wywołanych awarią sprzętu, za niedozwoloną ingerencję Użytkowników, za wszelkie szkody, jakie mogły powstać w wyniku takich zdarzeń, nawet jeśli spowodują utratę danych,

ł) za zachowanie Użytkowników i treści przekazywane lub publikowane przez Użytkowników,

m) za bezprawne wykorzystywanie przez Użytkowników cudzej własności intelektualnej, szczególnie praw ochronnych do znaków towarowych.

20.2. Dane Towarów są weryfikowane przez Administratora w miarę możliwości, jak również Administrator stara się działać w celu eliminowania działań nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem.

20.3. Treści publikowane i przekazywane przez Użytkowników nie stanowią poglądów i opinii Administratora. 

20.4. Administrator ma prawo do: weryfikowania, przeglądania, redagowania, skracania lub usuwania treści, jakie publikują Użytkownicy. Ponadto, Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia treści zabronionych przez prawo, treści wulgarnych i obraźliwych oraz każdych, które w inny sposób naruszają zasady współżycia społecznego.

20.5. Administrator w miarę swoich możliwości sprawdza towary oferowane przez Sprzedających.

20.6. Administrator ma prawo do usuwania Towarów, które naruszają zasady i postanowienia Regulaminu.

20.7. Administrator ma prawo do usuwania Towarów naruszających obowiązujące przepisy prawa.

20.8. Towar, który zostanie usunięty z Platformy przez Administratora nie może zostać przywrócony.

20.9. Administrator ma prawo do usuwania Towarów, które mają negatywny w opinii Administratora – wpływ na wizerunek Platformy.


21. Prawa własności intelektualnej Administratora

21.1. Prawa autorskie i znaki towarowe związane z Platformą (nie dotyczy to Towarów) należą do Administratora.

21.2. Konta Użytkowników należą do Administratora.

21.3. Korzystanie z powyższych praw własności intelektualnej lub Usług Platformy do innych celów niż określono w Regulaminie jest surowo zakazane i zabronione.

21.4. Użytkownicy Platformy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, w następstwie wykorzystania lub użycia znaków towarowych Administratora lub nazwy firmy Administratora bez jego zgody lub w sposób niezgodny z Regulaminem.


22. Zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika

22.1. Administrator ma prawo do zawieszania lub usuwania Konta Użytkowników.

22.2. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu Użytkownikowi do Platformy, jeżeli działania Użytkownika zostaną uznane za nielegalne, obraźliwe, szkodliwe dla Platformy oraz/lub dla jej Użytkowników.

22.3. W sytuacji, w której Konto Użytkownika zostało zawieszone lub usunięte, Użytkownik nie może zarejestrować się ponownie bez zgody Administratora.

22.4. Administrator ma prawo zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika, jeśli Użytkownik nie uregulował należności, która wynika z zawartej umowy kupna-sprzedaży.

22.5. Administrator ma prawo do zawieszania lub usuwania konta Użytkownika, który łamie zasady i postanowienia Regulaminu.

22.6. Administrator ma prawo do zawieszania i/lub usuwania Użytkownika, który używa słów powszechnie uznanych za obelżywe i wulgarne.

22.7. Administrator ma prawo do okresowego zawieszenia Konta lub okresowego blokowania dostępu do wybranych usług oferowanych na Platformie, jeśli stwierdzi, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.


23. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy 

23.1. Świadczenie usług w ramach Platformy ma charakter bezterminowy.

23.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Platformą w każdej chwili, z koniecznością wskazania Konta, którego umowa dotyczy. Wypowiedzenie umowy odbywa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy (w formie elektronicznej – załącznik nr 5).

23.3. Okres wypowiedzenia trwa 7 dni. W okresie wypowiedzenia Użytkownik zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zaległości finansowych wobec www.biżuterra.pl.

23.4. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika wiąże się z:

a) usunięciem Konta Użytkownika (w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza),

b) usunięciem opublikowanych przez Użytkownika ofert sprzedaży lub aukcji (w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza),

c) brakiem możliwości wystawiania nowych ofert sprzedaży lub aukcji,

d) brakiem możliwości zakupu Towarów,

e) brakiem możliwości składania ofert zakupu Towarów w ramach Licytacji (aukcja),

f) brakiem możliwości zmiany kwoty zaoferowanej w ramach Licytacji (aukcja).

23.5.Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Platformą dotyczącej Konta wskazanego przez Użytkownika następuje po upływie 7 dni od daty wypowiedzenia umowy. Jako datę wypowiedzenia umowy rozumie się tutaj dzień wypełnienia przez Użytkownika i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy.

23.6. Administrator może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem w każdej chwili bez podania przyczyny. Podstawą rozwiązania umowy może być naruszanie Regulaminu przez Użytkownika oraz działania na szkodę Platformy i jej Użytkowników. W przypadku podjętej przez Administratora decyzji o rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem, rozwiązanie umowy dokonuje się zgodnie z procesem jej wypowiedzenia, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 

Jeśli rozwiązanie umowy odbyło się na skutek decyzji Administratora, Użytkownik nie ma prawa do ponownej Rejestracji Konta w ramach Platformy, o ile nie uzyska zgody od Administratora Platformy.

23.7. Ponowne zawarcie umowy może nastąpić na zasadach indywidualnych negocjacji i indywidualnego rozpatrzenia wniosku przez Administratora, z uwzględnieniem pkt 6 niniejszego Regulaminu. 


24. Prawo właściwe i spory

24.1. Prawo polskie jest prawem właściwym dla umów zawieranych między Platformą a Użytkownikami. Przedmiotem umów są usługi świadczone przez Platformę realizowane w oparciu o określone warunki przedstawione w Regulaminie. Każdy spór związany z usługami świadczonymi przez Platformę będzie rozstrzygnięty przez właściwe polskie sądy powszechne. 

24.2. Użytkownik – jako Konsument – ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Informacje dotyczące wymienionego powyżej trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, zakładka “Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Użytkownik – jako Konsument – może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ i tam składać swoją skargę.


25. Ważność

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.


26. Inne usługi

26.1. Platforma może udostępniać Użytkownikom informacje o ofertach usług dostawców zewnętrznych (np. oferty ubezpieczeniowe, oferty finansowe, oferty transportowe itp.). 

26.2. Platforma może świadczyć inne usługi wspomagające działalność Użytkowników.


27. Zmiany w regulaminie 

27.1. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu obowiązującego na Platformie w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Użytkownik zostaje powiadomiony o zmianach w Regulaminie i ma możliwość ich akceptacji. Użytkownik ma również prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług Platformy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nową wersję Regulaminu obowiązującego na Platformie.

Administrator dokonuje zmian w Regulaminie w sytuacjach:

a) zmian przepisów prawa, które mają wpływ na Regulamin,

b) nałożenia obowiązków przez organy państwa,

c) zmian cennika,

d) usprawnienia działania Platformy,

e) usprawnienia obsługi Użytkowników,

f) poprawy ochrony prywatności Użytkowników,

g) zmian w polityce prywatności,

h) zapobiegania nadużyciom,

i) dbania o bezpieczeństwo,

j) zmian funkcjonalnych i technologicznych,

k) zmian w zakresie świadczonych usług,

l) wprowadzania nowych usług,

m) zmian redakcyjnych,

n) innego rodzaju, które Administrator uzna za istotne.

27.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Platformie. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
27.3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.


28. Umowa agencyjna

28.1. Zawarcie umowy agencyjnej jest bezpłatne.
28.2. Każdy Użytkownik podpisujący regulamin zgadza się na zawarcie umowy agencyjnej z Tomaszem Praszkierem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Wystawy Minerałów Tomasz Praszkier, ul. Sułkowskiego 4/8, 01-602 Warszawa, Polska, NIP: 525-214-34-63, Regon: 142729900 – treść umowy dostępna jest w załączniku nr 6.
28.3. Umowa agencyjna ma szczególne znaczenie dla Użytkowników, którzy decydują się sprzedawać produkty za pośrednictwem Platformy.
Zawarcie umowy jest zgodą, na pobieranie przez Platformę prowizji (wynagrodzenia) za pośrednictwo w sprzedaży produktów oraz zgodą na zasady wypłaty środków należnych Sprzedającym. 29. Załączniki do Regulaminu Serwisu www.biżuterra.pl

1. Załącznik nr 1 – Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Administratorem 

2. Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności

3. Załącznik nr 3 – Załącznik nr 3 - Formularz reklamacyjny Bizuterra.pl

4. Załącznik nr 4 – Tabela opłat i prowizji

5. Załącznik nr 5 – Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Administratorem Serwisu www.biżuterra.pl z 7-dniowym terminem wypowiedzenia

6. Załącznik nr 6 – Umowa agencyjna

 

Informacje o plikach cookies
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.