Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym www.biżuterra.pl

Informacje ogólne: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej również jako: ,,Administrator”) jest Firma: „Wystawy Minerałów Tomasz Praszkier”, ul. Sułkowskiego 4/8, 01-602 Warszawa, NIP: 525-214-34-63, Regon: 142729900;

2. Serwis – strona internetowa, na której Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.biżuterra.pl;

3. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4. Administrator Danych Osobowych wchodzi w ich posiadanie w trakcie rejestracji konta w serwisie internetowym www.biżuterra.pl (dalej jako „Serwis”), aktualizacji Danych Osobowych przez Użytkowników Serwisu oraz w związku z transakcjami wykonywanymi przez Użytkowników w Serwisie. Dane dotyczące przesyłek Administrator uzyskuje od Sprzedającego lub Przewoźnika; 

5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: ,,RODO”;

6. Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu są osoby powyżej 18 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 18 roku życia;

7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne w celu ochrony przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczając dane z należytą starannością przed ich:

 • ujawnieniem;
 • utraceniem;
 • zniszczeniem;
 • udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
 • przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

8. Kontakt z Administratorem danych osobowych:

 • poczta elektroniczna: info@bizuterra.pl
 • poczta tradycyjna: Wystawy Minerałów Tomasz Praszkier, ul. Sułkowskiego 4/8, 01-602 Warszawa
 • telefon: +48 733 940 569


Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora Danych osobowych w następującym celu i zakresie:

a) rejestracji konta w Serwisie – w tym celu przetwarzane są główne dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie tj.:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kod pocztowy,
 • nazwa Konta, czyli login,
 • adres email,
 • hasło do konta;

Niewskazanie powyższych danych Osobowych uniemożliwia rejestrację konta w Serwisie, dokonywanie transakcji oraz korzystanie z Serwisu www.biżuterra.pl.;

b) transakcji – w tym celu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników (Sprzedającego i Kupującego) umożliwiające zawarcie umowy pomiędzy stronami oraz realizację jej postanowień, korespondencję pomiędzy Użytkownikami, dokonywanie płatności za transakcję w ramach Serwisu www.biżuterra.pl. Administrator nie odpowiada za treść Ofert i korespondencji pomiędzy Użytkownikami jako niepochodzących od Administratora i nieinicjowanych przez Administratora. 

c) statystyk w zakresie korzystania z Serwisu i bezpieczeństwa informatycznego Serwisu – w tym celu przetwarzane są dane osobowe dotyczące osoby Użytkownika w zakresie:

 • ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie;
 • historii wyszukiwania ;
 • lokalizacji;
 • ID urządzenia;
 • danych dotyczących przeglądarki internetowej;
 • danych dotyczących systemu operacyjnego;
 • adresu IP;
 • cookies;

d) ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających z użytkowania Serwisu oraz obrony przed roszczeniami przed Sądami i innymi organami egzekucyjnymi – w tym celu przetwarzane są Dane Osobowe podane w Serwisie w trakcie rejestracji konta oraz inne dane istotne dla udowodnienia istnienia roszczenia lub wynikające z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

e) rozpatrywania skarg, reklamacji i odpowiedzi na zapytania Użytkowników – w tym celu przetwarzane są Dane osobowe dotyczące m.in. przyczyn skarg i reklamacji, pytań i danych zawartych w dokumentacji dołączonej do reklamacji i skarg, wskazane w:

 • formularzu rejestracyjnym;
 • skardze;
 • reklamacji;
 • pytaniach kierowanych do Administratora Danych Osobowych;


Okres przechowywania Danych Osobowych

1. Przetwarzanie Danych Osobowych nastąpi przez okres niezbędny do realizacji usług świadczonych w formie elektronicznej w ramach Serwisu oraz innych usług wykonywanych dla Użytkowników Serwisu;

2. Istnieje możliwość usunięcia danych osobowych w poszczególnych przypadkach, tj.:

 • zwrócenia się przez Użytkownika, którego dane dotyczą o ich usunięcie lub wycofanie przez powyższą Osobę udzielonej zgody;
 • niepodjęcia przez Osobę, której dane dotyczą jakichkolwiek działań w ramach Serwisu przez ponad 10 lat;
 • uzyskaniu przez Administratora Danych informacji, iż przechowywane Dane osobowe są niedokładnie lub nieaktualne;

3. Dane osobowe dotyczące adresu e-mail, imienia, nazwiska i adresu mogą być przechowywane przez okres 3 lat w celach dowodowych, rozpatrywania skarg, reklamacji oraz innych roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis;

4. Dane osobowe niezbędne do prowadzenia rozliczeń i ksiąg rachunkowych mogą być przechowywane przez okres 5 lat, przy czym okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

5. Dane osobowe niezbędne dla celów marketingowych przechowywane są przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


Odbiorcy Danych Osobowych 

1. Dane osobowe przekazywane są następującym kategoriom osób:

a) stronom transakcji realizowanych za pośrednictwem Serwisu;

b) dostawcom usług współpracującym z Serwisem, a w szczególności z podmiotami działającymi na zlecenie Serwisu w zakresie postanowień umownych pomiędzy Stronami bądź samodzielnie określające sposoby przetwarzania Danych osobowych, głównie w zakresie konfiguracji i utrzymania stron Serwisu. 

c) dostawcom usług, których pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora Danych Osobowych; 

d) organom Państwowym, tj. Sądom, Prokuraturze, Policji, Urzędowi Ochrony Danych osobowych w przypadku zobowiązania Administratora przez wskazane organy;

2. Dostawcy Serwisu posiadają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku przekazywania Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zastosowanie mają przez Administratora Danych stosowne zabezpieczenia w postaci klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.


Prawa na podstawie RODO

1. Użytkownicy zgodnie z treścią RODO posiadają następujące prawa:

a) Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik Serwisu posiada prawo do uzyskania od Administratora informacji, czy dane osobowe Użytkownika ulegają przetwarzaniu.

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych , Użytkownicy Serwisu posiadają prawo do uzyskania informacji o:

 • celach przetwarzania;
 • kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych;
 • planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
 • prawach przysługujących Użytkownikom na mocy RODO;
 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • źródle pochodzenia danych osobowych;
 • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem danych osobowych poza Unię Europejską;
 • uzyskaniu kopii swoich danych osobowych.

b) Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych osobowych. W przypadku nieprawidłowości w zakresie danych osobowych Użytkowników, mają oni prawo do żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania bądź uzupełnienia danych. Użytkownicy posiadający konto w Serwisie Internetowym mogą sprostować i uzupełniać swoje dane osobowe samodzielnie po zalogowaniu się do konta w ramach Serwisu;

c) Na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), przysługuje Użytkownikom w przypadku, gdy: 

 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Użytkownik cofnął określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora. 

d) Na podstawie art. 18 RODO – Użytkownik posiada prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

 • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;
 • dane osobowe Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika;
 • Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Użytkownika.

e) Na podstawie art. 20 RODO – Użytkownik posiada prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi danych osobowych lub zażądania, aby to Administrator przesłał bezpośrednio dane osobowe innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe);

f) Na podstawie art. 21 RODO – Użytkownik posiada prawo do zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

g) Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przed jej cofnięciem;

h) Użytkownik posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO;

2. Wszystkie prawa Użytkownika mogą zostać zrealizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszej Polityce prywatności. 

3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Polityka plików „cookies”

1. Niniejsza polityka dotyczy plików „cookies” i dotyczy stron internetowych, których operatorem jest Serwis www.bizuterra.pl prowadzona przez firmę „Wystawy Minerałów Tomasz Praszkier”, ul. Sułkowskiego 4/8, 01-602 Warszawa, NIP: 525-214-34-63, Regon: 142729900;

2. „Cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu (komputer, telefon, tablet);

3. Pliki „cookies” zawierają:

 • nazwę strony internetowej, z której pochodzą; 
 • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
 • unikalny numer.

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu;

5. Serwis gromadzi informacje wyłącznie zawarte w plikach „cookies”; 

6. Pliki „cookies” stosowane przez Administratora Serwisu nie zagrażają bezpieczeństwu Urządzenia Użytkownika, szczególnie w zakresie wirusów, innego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania;

7. Pliki „cookies” pozwalają na identyfikację oprogramowania stosowanego przez Użytkownika, dostosowanie Serwisu indywidualnie do każdego Użytkownika oraz poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego;

8. Pliki „cookies” umożliwiają:

a) zapisanie wyboru Użytkownika w zakresie języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej; 

b) zapisanie lokalizacji Użytkownika;

c) logowanie Użytkownika w Serwisie;

d) przechodzenie pomiędzy podstronami na stronie internetowej Serwisu bez konieczności logowania na każdej z podstron;

e) zablokowanie dostępu do Serwisu osobom nieuprawnionym;

f) dokonanie statystyk w zakresie użytkowania Serwisu;

g) sprawne działanie Serwisu.

9. W Serwisie zastosowanie mają dwa rodzaje plików „cookies”:

Cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika, pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm „cookies” sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm „cookies” trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

10. Administrator usługi wykorzystuje „cookies” zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a) Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

b) Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). 

11. Pliki „cookies” mogą zostać zmienione samodzielnie przez Użytkownika w każdym czasie poprzez określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do Urządzenia Użytkownika, ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi;

12. Uprawnienie www.biżuterra.pl do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej, wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez www.biżuterra.pl;

13. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów;

14. Zmiana ustawień może nastąpić poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informacji o każdorazowym zamieszczeniu „cookies” na urządzeniu Użytkownika;

15. W każdym czasie Użytkownik może usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta; 

16. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików „cookies”;

17. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność strony internetowej Serwisu;

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików „cookies”;

19. Administrator zastrzega prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki „cookies” bez konieczności informowania o tym Użytkowników;

20. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki „cookies”.


 

Informacje o plikach cookies
Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.